.entry-title { display:none; }

V_Sponsorenlauf_2009